തകഴി ചെറുകഥാപുരസ്കാരം 2017

തകഴി, ആലപ്പുഴ
10 ഏപ്രിൽ 2018

കഥ: പരോസ്മിയ

ടി. പത്മനാഭനൊപ്പം
മന്ത്രി ജി.സുധാകരനിൽ നിന്നും. വേദിയിൽ മന്ത്രി A. K ബാലൻ, ടി.പത്മനാഭൻ , പ്രതിഭാഹരി MLA, തകഴിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ
Comments

Post a Comment

Buy my book VENUS FLYTRAP from http://www.readersshoppe.com/home/en/Logos-Books-p2396.html