സാകേതം കഥാ അവാര്‍ഡ്സ്

1. മെയ്‌ 2015
     കഥ- ചെറുകിടവിപ്ലവങ്ങളും ചെറിയ മനുഷ്യരും

2. ഡിസംബര്‍ 2015
     കഥ- വെസ്റ്റീജിയല്‍ ഓര്‍ഗന്‍സ്

3.ഏപ്രില്‍ 2016
    കഥ- വെന്റിലേറ്റര്‍Comments

Post a Comment

ഇവിടെ കുറിയ്ക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനും നന്ദി.. വീണ്ടും വരണം..