ആഘോഷങ്ങള്‍ മാറണം, കാലാനുസൃതമായി

Comments

 1. ലേഖനം നന്നായിരിക്കുന്നു....ആശംസകൾ.

  ReplyDelete
 2. സുരക്ഷിതമായ ആഘോഷങ്ങൾ

  ReplyDelete
 3. നമ്മള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ലോകം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിമിതിയാണെന്ന്
  who will think it ?????

  ReplyDelete
 4. ആനയുണ്ടായാലും , വെടിയുണ്ടായാലും
  ആഘോഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായാൽ മതി

  ReplyDelete

Post a Comment

Buy my book VENUS FLYTRAP from http://www.readersshoppe.com/home/en/Logos-Books-p2396.html